Retningslinjer for bakkeløpstraseer

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette bane-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Generelt

1.1 Hensikt

Hensikten med disse retningslinjer er å gi et referanseverktøy for arrangører, jurymedlemmer og inspektører fra NBF for å sikre tilfredsstillende sikring og bruk av bakkeløpstraseer før disse kan godkjennes for avvikling av arrangementer tildelt av NBF. Selv om det anbefales at retningslinjene i dette dokument følges fullt ut, må de samme retningslinjer fortolkes i hvert enkelt tilfelle basert på forholdene på stedet. Andre løsninger eller unntak kan aksepteres av NBF etter undersøkelse av hvert individuelt tilfelle tatt i betraktning de erfaringer man har gjort seg om bakken, eller andre særskilte forhold dersom bakken er ny.

1.2 Gyldighetsområde

Disse retningslinjer gjelder for sikring og bruk av bakker for konkurransekjøring i henhold til konkurranseregler utstedt av NBF. Retningslinjene skal også legges til grunn under NBF’s inspeksjon og godkjenning av bakker.

2. PRIORITET FOR SIKKERHET

Under planlegging av et arrangement og godkjenning av bakken skal sikkerheten prioriteres i følgende rekkefølge:

Tilskuere
Funksjonærer
Førere
Ambulanser, tauebiler osv. med utstyr
Konkurransebilene
Annen eiendom og utstyr på banen

3. DEFINISJONER

Bakke trasé: Det området hvor bilene konkurrerer

Publikumsområde: Områder som er bestemt av arrangøren for publikum

Åpne biler: Åpne biler i bakkeløp er definert som er biler uten ruter, tak eller deler av dette. I tillegg biler hvor skjermer ikke dekker hjul i frem og bakkant.

4. GODKJENNING

Arrangører må søke NBF om godkjennelse av bakken og denne skal da skje etter NSR § 262 Retningslinjer for banegodkjenning. Det skal sendes inn bilder og tegninger ved søknad om lisens for bakketrasèn. Basert på eventuelle avvik fra retningslinjene, vil det kunne bli gitt begrensninger av hvilke klasser, biltyper som kan delta.

4.1 Godkjenningsperiode

Når en bakke er godkjent av NBF, gjelder godkjenningen kun for løpsdagen(e).  Re- godkjenning kan skje uten formell inspeksjon dersom det ikke er foretatt endringer siden sist inspeksjon. Bakken skal i så tilfelle ses på av en baneinspektør minimum hvert 3. år.

5. BAKKENS TRASÉ

Bakkens form så vel når det gjelder grunnplan som profil, er underlagt kun mindre restriksjoner i dette regelverk da de er avhengig av terrengets egenart, estetiske og økonomiske betraktninger. Det vises ellers til NSR § 601, punkt 1.

5.1 Mål

Mål må ikke plasseres i- eller umiddelbart før en skarp kurve. Umiddelbart etter mål skal det være tilstrekkelig oppbremsingsstrekning.

6. SIKRING AV BAKKE TRASÉ

Krav til sikring av en bakke trasé må ta hensyn til de klasser en arrangør ønsker å la delta i konkurransen. Det er kun i spesielle tilfeller at man kan tillate å kjøre med åpne biler, dette skal vurderes særskilt. I enkelte tilfeller der det er store faremomenter skal ikke bakke traseen godkjennes. Sikring av bakke trasé må vurderes i hvert enkelt tilfelle basert på bakke traseens utforming og forventet hastighet på stedet. I innersvinger bør det ikke være steiner, fjell, jordvoller eller lignende som bilene kan stoppe mot eller få løft som kan resultere i velt. I de tilfellene dette ikke kan unngås bør sonen sikres på lik linje som ved skrenter langs bakken.

6.1 Bilcross

For bilcross biler, må det iverksettes fartsdempende tiltak.

7. BAKKEINSTRUKS

Det skal utarbeides instruks i henhold til NSR § 263.

8. PUBLIKUMS PLASSERING OG SIKRING

Områder tillatt for publikum, sperringer og hvor nær bakke traseen publikum kan plasseres, må avgjøres i hvert enkelt tilfelle basert på topografi, hastighet på stedet ol. Publikum skal plasseres høyere enn bakke traseen. Der publikumsplassen befinner seg i en skråning, skal denne ikke være brattere enn 1:3 med mindre skråningen har terrasser eller tribuner. Det må også vurderes faren for løse deler fra deltagerbiler, ved plassering av publikum. Publikum skal i utgangspunktet ikke plasseres i yttersving.

Alle områder forbudt for publikum skal være klart merket eller fysisk avsperret. Beskyttelse av publikumsområder skal baseres på:

 • Avstand fra bakke til publikum.
 • Høyde fra traseens til publikum.
 • Publikumsområder kan ikke under noe forhold plasseres nærmere enn 5 meter fra bakke traseen dersom de står mindre enn 2,5 meter over bakke traseen.
 • Tribuner og lignende som benyttes for publikum skal være godkjent av relevant myndighet.  Det påligger bakkeeier å kunne fremlegge gyldig godkjenning.

9. BAKKEOVERVÅKING (OBSERVASJONSPOSTER)

9.1 Generelt

Det skal være et tilstrekkelig antall observasjonsposter plassert langs bakken. Postene skal være slik plassert at de er lett synlige for deltakerne. Postene bør og plasseres slik at de har øyekontakt med neste post.

9.2 Utstyr

Alle observasjonsposter skal ha følgende utstyr:

 • 1 stk. rødt flagg (80 x 100 cm)
 • 1 stk. grønt flagg (60 x 80 cm) Det tillates å bruke lysposter Samband med løpsleder.

 10. SIKKERHET, BRANN og FØRSTEHJELPSPOSTER

Ref. NSR § 266 punkt E. Langs bakken med maksimum 200 meter avstand skal det være brann- og førstehjelpsposter. Postene kan med fordel kombineres med observasjonspostene der dette er mulig.  Bemanningen på postene skal aksjonere ihh til bakkeinstruksen. Plassering og utrykningsprosedyre skal være beskrevet i bakkeinstruksen. Arrangøren skal sørge for brannvakt i publikumsområdene ved brannfare.

10.1 Bemanning

Alle brann- og førstehjelpsposter bør ha følgende minimumsbemanning:

 • En brannvakt
 • En førstehjelper

Brannvaktene skal ha opplæring i bruken av brannslukkere og brannbekjempelse i bil.

10.2 Brannutstyr

 • Minimum 2 stk. 6 kg. brannslukkere
 • Brannslukkere skal årlig kontrolleres av godkjent forhandler.
 • 1 stk. kubein
 • 1 stk. kniv
 • 1 par varmehemmende hansker
 • Brannvakten skal være iført flammehemmende bekledning

10.3 Ambulanser og førstehjelpstjenesten

Ref. NSR § 266 punktene A – D. Plassering og utrykningsprosedyre skal være beskrevet i bakkeinstruksen.

10.4 Kommunikasjon

Alle poster skal ha direkte kommunikasjon seg i mellom og med Løpssenteret.

10.5 Helikopter landingsområde

Området skal være merket ihh til Luftfartsreglene og GPS koordinat skal være angitt i bakkeinstruks.

11. LØPSSENTER

Det skal være et egnet til formålet, dette senteret skal ha alle nødvendige hjelpemidler for at Løpsleder og hans assistenter skal ha tilfredsstillende arbeidsforhold. Løpssenteret skal som minimum ha muntlig kommunikasjon med følgende: Tilgang til det offentlige nett som er sikkert og stabilt, Alle flagg- og brannposter ved hjelp av radio. Førstehjelpstjenesten, Juryen,  Sekretariatet,  Starter og Speaker.

12. DEPOT

Ref. NSR § 265.

13. BAKKEBESKYTTELSE

13.1 Hensikt

Sikkerhetsforanstaltninger i en bakke er tiltenkt beskyttelsen av publikum, funksjonærer, førere, bilen og fast eiendom under konkurransen.  Når sikkerhetsforanstaltninger planlegges, må bakkens egenskaper tas i betraktning (utforming, tilstøtende områder, bygninger og konstruksjoner) så vel som den hastighet som kan oppnås i bakkens forskjellige punkter. Hver installasjon må godkjennes individuelt av NBF’s baneinspektør.  Andre løsninger kan godkjennes.

14. REKLAME

Reklame konstruksjoner må være stabile og godt festet.  Reklamens plassering og egenskaper skal være slik at den ikke forstyrrer førernes eller funksjonærers sikt eller på annen måte kan virke forvirrende. Frittstående reklame kan ikke settes opp i avkjøringssoner.  Reklame kan males på autovern eller betongkanter.  Det tillates ikke reklame i form av aluminiumsplater e.l. på fanggjerder eller på barrierer. Reklame må være i henhold til norsk lov.

15. MILJØKRAV

Arrangør skal til enhver tid følge NFB`s retningslinjer for miljø samt sin egen miljøhåndbok.

16. JURYEN

Arrangøren skal sørge for at juryen gis mulighet til å utføre sine oppgaver på en fullt ut tilfredsstillende måte. Juryen skal også ha tilgang til et rom der de kan foreta avhør og avholde sine møter.

17. FASILITETER FOR PUBLIKUM

Det skal være et tilstrekkelig antall kiosker / toaletter til forventet antall publikum

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.