§ 911 Spesialreglement for Offroad Challenge 2020

© 2020 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Offroad Challenge-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

1. Konkurranseform

Offroad Challenge er en konkurranse bestående av et antall transportetapper og spesialprøver.
Formålet med konkurransen er å teste deltageres ferdigheter i å kontrollere sitt kjøretøy i vanskelig terreng, samt å navigere riktig mellom spesialprøvene.
Konkurransens tilleggsregler skal gi informasjon om antall kjøretøy og personer pr. lag.

2. Deltagere

Senior: fra fylte 18 år, førekortkrav.
Fører skal ha gyldig lisens for Biltrial, Engangslisens se Generelle bestemmelser Art. 9.6.
Codriver/kartleser/passasjer:
Codriver tillates å føre kjøretøyet under konkurranse med gyldig førerkort og gyldig lisens for Biltrial.
En kartleser som fra og med det året man fyller 16 år, til og med det året man fyller 18 år, innehar en Biltrial junior lisens, kan føre kjøretøyet på lukket området.
Passasjer kan delta det året man fyller 14 år og innehar en gyldig lisens for Biltrial junior.
Deltager under fylte 18 år skal ha skriftlig tillatelse fra foresatte. Det kreves ledsagerlisens for ledsagere til førere under fylte 18år. Se Generelle bestemmelser 9. Anmeldere og førere.

3. Tillatte kjøretøy

I konkurranser hvor offentlig vei benyttes, skal kjøretøyet skal være forsikret og registrert.   I konkurranser som kun avvikles utenfor offentlig vei, tillates også deltagelse med uregistrert kjøretøy med gyldig vognlisens for Biltrial.

4. Sportskomité / Funksjonærer

Sportskomiteen skal bestå av minimum 3 personer.  Medlemmer av Sportskomitéen kan ikke være deltagere i konkurransen.  Komitéen har ansvaret for å utarbeide konkurransens tilleggsregler, som skal være deltagerne i hende i god tid før konkurransen.
Konkurransens jury skal bestå av NBF autorisert jury (JLOR eller JMOR lisensiert) og 2 personer med god kjennskap til konkurranseformen og reglementet.
Løpsleder og teknisk kontrollør skal begge være autorisert av NBF og tillates ikke å delta i konkurransen. Arrangøren skaffer selv Jury.
I tillegg skal minimum følgende funksjonærer oppnevnes: Løpssekretær, sikkerhetssjef, depotsjef og fakta dommere.  Disse behøver ingen autorisasjon fra NBF, men skal ha god kjennskap til sporten og det ansvarsområdet de tildeles.

Starter- og tidtaker-funksjonen inngår i ansvaret til faktadommer.

4.1. Løpsdokumenter

Arrangørtillatelse fra NBF med nødvendig forsikring, tillatelse fra grunneier og politimyndighet skal foreligge skriftlig for et hvert arrangement. Sekretariatet skal oppbevare disse dokumenter og overlevere kopi til jury før start.

4.2. Registrering / Teknisk kontroll

Ved registrering av deltagere sjekkes førerkort/førerlisens og vognkort/vognlisens.
I tillegg til kontroll av personlig sikkerhetsutstyr, legges det spesielt vekt på at kjøretøyet:
– er i henhold til opplysningene som er gitt ved påmelding
– tilfredsstiller reglementets sikkerhetskrav
– har styring og bremser som er tilfredsstillende, rullende bremse test er obligatorisk
Eventuelle feil eller mangler som avdekkes skal utbedres før det gis tillatelse til start.
Det tillates ikke å bytte kjøretøy etter at konkurransen er påbegynt.

4.3. Førermøte

Før start holdes et obligatorisk førermøte hvor fører skal være tilstede. Førere og ledsagere som ikke deltar i førermøte, kan av juryen diskvalifiseres fra start. Etter opprop, gis deltagerne nødvendig informasjon som ikke fremgår av innbydelsen.
Det opplyses også om den maksimaltid som kan benyttes på hver spesialprøve og for hele konkurransen.

5. Gjennomføring av konkurransen

Arrangør står fritt for gjennomføring. Beskrivelsen skal komme frem i tilleggsreglene.
Forslag til gjennomføring:
Konkurransen består av transportetapper og spesialprøver.  Det fastsettes en maksimaltid for gjennomføring av konkurransen.  Tid som benyttes ut over dette, opp til 30 minutter  medfører 2 prikker pr påbegynte minutt.
Målgang senere enn 30 minutter etter angitt maksimaltid medfører brutt løp.
Under forutsetning av at alle deltagere informeres minst 2 timer før planlagt avslutning, kan juryen tillate at totaltiden forlenges. Beskjed om forlengelse av tiden gis av fakta dommer på spesialprøvene.
Deltagere som bryter konkurransen, skal umiddelbart informere løpsledelsen om dette.
Det er kun tillatt å motta hjelp fra andre deltagere. Oppdager fakta dommer eller løpsleder at en deltager mottar hjelp fra utenforstående, skal deltager straks gjøres oppmerksom på dette forholdet. Går et deltagende kjøretøy i stykker under løpet, tillates det å reparere skaden.

5.1 Spesialprøver

Forslag til gjennomføring:
Hver spesialprøve overvåkes av minst 1 faktadommer. Prikkbelastning legges til grunn for bedømmingen. Maksimal tid for hver deltaker settes til 6 minutter. Start og mål på spesialprøvene skjer fra et oppmerket felt på minst 3×5 meter, bilen skal stå stille når tiden startes og stoppes. Fører og co-driver skal ha hjelm og sikkerhetsbelte på når startsignal gis.
Spesialprøven skal være tydelig merket og ha minimum 5meter brede porter.
Portenes markering skal være minst 1 meter høye.
Det benyttes fargekoding av portene for å angi hvilke porter som tilhører hver klasse.
Det kan være flere deltagere inne på spesialprøven samtidig – forbikjøring tillates, men det skal vises gjensidig hensyn og anvisninger fra fakta dommerne skal følges.

Følgende prikkbelastning kan legges til grunn for bedømmingen:

Årsak:                                                                          Tillegg:
Berøring av port eller merkebånd (pr gang)                  5 prikker
Rivning av port eller merkebånd (pr gang)                  15 prikker
Gjeng lemming av utstyr inne på spesialprøven         10 prikker
Passering av port som tilhører annen klasse                  5 prikker
Skader miljøet – ødelegger trær, søler olje o.l.           100 prikker
Ikke gjennomført port/hinder etter avsluttet
spesialprøve (pr port/hinder)                                        20 prikker
Uteblir fra spesialprøven                                              200 prikker
Starter før fakta dommer har gitt signal                    200 prikker
Kjører uten sikkerhetsbelte fastspent                         200 prikker
(unntatt ved fastkjørt bil)
Kjører uten hjelm                                                            200 prikker

5.2. Transportetapper (kan utelates ved arrangement på begrensede områder)

Forslag til gjennomføring:
Transportetapper kjøres som orienteringsløp etter kjørebeskrivelse, kart eller GPS.
Idealtid legges til grunn for bedømming, avvik fra idealtid gir 2 prikker pr. påbegynte minutt.
Tillegg til anvendt tid kan gis også ved følgende forhold:

Årsak:                                                                                   Tillegg:

Kjøring med jordanker i fronten av bilen                                    20 prikker
Kjøring uten sikkerhetsbelter                                                        200 prikker
Brudd på veitrafikkloven                                                                200 prikker
Gjentatte brudd på veitrafikkloven                                              Diskvalifiseres fra konkurransen
Kjøretøyet påføres sikkerhetsmessige skader
og ikke kan repareres slik at det tilfredsstiller reglementet    Diskvalifiseres fra konkurransen

6. Sikkerhet

Se §900 punkt 4
Nødvendig bergings utstyr, 4×4 kjøretøy med vinsj eller lignende skal være tilgjengelig ved hver spesialprøve.
På hver spesialprøve skal det være utplassert brannslukker med minimum kapasitet 6kg. Faktadommer skal være utstyrt med mobiltelefon slik at hjelp kan tilkalles ved behov.
Se instruks for stevnets medisinske ansvarlige for detaljer. Medisinsk perm lastes ned fra www.bilsport.no 

7. Personlig sikkerhetsutstyr

Krav til hjelm på alle i bilen.
Hansker til bruk ved vinsjen.

© 2020 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.