§ 914. Spesialreglement for Formula Sport 2020

© 2020Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Formula Sport-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

1. Konkurranseform

Formula Sport er en konkurranse for firehjulsdrevne kjøretøyer hvor tiden kan være utslagsgivende.

2. Deltager

Fra fylte 18 år. Krav om førerkort B og gyldig lisens for Formula Offroad .
Junior fra fylte 16 år, ut året man fyller 18 år, med gyldig lisens for Monster race junior.
Juniorer kan kun kjøre trening, ikke konkurranse. På teknisk kontroll skal junior vise i praksis at de har nødvendige kunnskaper om sikkerhet og teknisk på bilen. Det kreves ledsagerlisens for ledsagere til førere under fylte 18 år. Se Generelle bestemmelser 9.5.
Kjøretøyet skal ha gyldig vognlisens for Offroad Racing.
Startnummer tildeles av arrangøren. Skal ha være 25x35cm med sort tekst på rød bakgrunn.
Se Generelle bestemmelser 9. Anmeldere og førere.

3. Klasseinndeling

Arrangøren står fritt til å kjøre alle deltakere i samme klasse eller dele inn etter motor, dekk, fjæringssystem eller andre relevante kriterier.
Det tillates at 2 førere deltar med samme kjøretøy i en konkurranse. Dersom det er teknisk mulig, kan de delta i forskjellige klasser. Arrangøren kan også velge å tillate at samme fører deltar i 2 klasser.
En fører er å regne som deltager etter innsjekk og teknisk kontroll er gjennomført.
Det tillates ikke å bytte kjøretøy etter at konkurransen er påbegynt.

4. Arrangementskomité

Arrangementskomiteen skal bestå av minimum 3 personer.  Medlemmer av arrangementskomiteen kan ikke være deltakere i løpet.  Komiteen har ansvaret for å utarbeide konkurransens tilleggsregler, som skal være deltakerne i hende i god tid før konkurransen.

5. Offisielle funksjonærer

Konkurransens jury skal bestå av NBF autorisert juryleder og 2 personer med god kjennskap til konkurranseformen og reglementet. Juryleder oppnevnes av Offroadseksjonen
Løpsleder og teknisk kontrollør skal begge være autorisert av NBF. I tillegg skal minimum følgende funksjonærer oppnevnes: løpssekretær, sikkerhetssjef, starter, tidtaker, depotsjef og fakta dommere.  Disse behøver ingen autorisasjon fra NBF, men skal ha god kjennskap til sporten og det ansvarsområdet de tildeles.

6. Sikkerhetsbestemmelser

Se NSR § 266 pkt. C
Funksjonærer med brannslukker skal være utplassert slik at de har oversikt over hele bane området.
Bemannet bergingsvogner med vinsj og/eller løfteutstyr skal være tilstede under arrangementet. Hydraulisk rednings saks, spennutstyr, brekkjern, kniv for kutting av belter skal være tilgjengelig i en bemannet, mobil enhet ved banen.
Nødvendige avsperringer for publikum må gjøres, slik at de ikke oppholder seg på steder med fare for skade og til enhver tid er plassert minimum 20 meter fra banen.

6.1. Førerens sikkerhetsutstyr

Kjøredress, godkjent av FIA 8856-2000 eller etter SFI spec 3-2A/5 eller høyere.
Annen FIA eller SFI godkjent dress kan benyttes sammen med brannsikkert undertøy.
Kjøredressen skal ikke være tilgriset med olje, fett, drivstoff eller andre antennelige væsker.
Balaklava (ansiktsmaske) i brannhemmende materiale.
Hansker av brannhemmende materiale.
Lær- eller racingsko og sokker som dekker anklene av brannhemmende materiale.
Helhjelm med en av følgende godkjenninger: FIA 8860-2004, Snell SA 2000, Snell SA 2005, Snell SA 2010, Snell SAH 2010, SFI 31.1A, SFI 31.2A, BS6658-85 A/FR Splintsikre briller eller visir.
Tykk 3600 nakkekrave av racingtype. Nakkekraven skal være tilpasset avstanden mellom
hjelm og skulder, slik at den gir god støtte og minimal hodebevegelse.  Alternativt benyttes FHR = Frontal Head Restraint system. FIA standard 8858-2002 og 8858-210. Se FIAs App. L, kapittel III, pkt. 3 og FIA Technical list no. 25 og no. 29.

7. Løpsdokumenter

Arrangørtillatelse fra NBF med nødvendig forsikring, grunneiers tillatelse og tillatelse fra aktuell politimyndighet skal foreligge for et hvert arrangement.  Sekretariatet skal oppbevare disse dokumenter på konkurransestedet og overlevere kopi til juryleder.

8. Bane

Det kan konkurreres på flere måter, disse konkurranseformene kan arrangeres enkeltvis eller slås sammen til et større arrangement. Arrangøren står fritt til å starte deltakerne enkeltvis eller parvis på parallelle/likeverdige baner. Minste tillatte bredde er 4 meter, dersom deltakerne startes parvis skal det finnes en sikkerhetssone mellom banene på minst 2 meter.

Aktuelle konkurranseformer:
Kan kombineres med Formula Offroad, men i egne traseer.
Mud race:       Bane av bløt jord/leire med lengde 50 – 402 meter, fortrinnsvis start på tørt underlag.
Sand Drag:      Bane av løs sand med lengde 50 – 201 meter.
Hill Climb:      Bane i kraftig stigning men løst underlag med lengde 50 – 500 meter.
Tidsbane:         en og en bil i hinderbane i kupert lett fremkommelig terreng med lengde 500 – 3000 meter.

Konkurransens tilleggsregler skal inneholde fullstendige opplysninger om løpet og de regler som legges til grunn for bedømmingen.

9. Depot

I depotet skal min. 2 stk. brannslukkere være plassert lett tilgjengelig og tydelig merket. Alle deltagere/team skal ha minimum 1 stk.6 kg’s brannslukker i eget depot merket med navn.
Max hastighet i depotet er 5 km/t. – (gangfart).
Utenfor depotet skal det finnes et avsperret område for test av kjøretøyet.  Test området skal ha påbudt kjøreretning og minimum 25 meter lengde. Området skal være tilgjengelig for deltakerne under hele konkurransen.

10. Teknisk kontroll

Samtlige kjøretøyer skal være godkjent i teknisk kontroll før trening eller løp. Fører/mekaniker skal være til stede ved kontrollen.  Bremse test er obligatorisk.  Teknisk kontrollør avgjør klassetilhørighet.
Sikkerhetsutstyr skal medbringes for teknisk kontroll.

11. Førermøte

Et obligatorisk førermøte skal avholdes min. 30 min. før start. Førere og ledsagere som ikke deltar i førermøte, kan av juryen diskvalifiseres fra start

12. Avvikling

Ingen passasjerer tillates i deltagende kjøretøy under konkurransen.

12.1. Start

Startrekkefølgen skal trekkes av arrangøren.  Dersom 2 førere deltar med samme kjøretøy, skal disse likevel plasseres slik at halve startfeltet skiller dem.
Fører som avbryter konkurransen skal umiddelbart gi sekretariatet beskjed om dette.

12.2 Bruk av flagg

Det benyttes totalt 4 flagg; rødt, grønt, start og målflagg.
Rødt flagg vises når banen er stengt og benyttes også for å avbryte deltakeren ved feil kjøring eller fare i banen.
Grønt flagg vises før start for å bekrefte at banen er klarert for neste deltaker og skal tas ned når deltaker påbegynner banen.
Flagg kan erstattes av lyssignal.

12.3 Bedømming

Kan bedømmes i henhold til Formula Offroad reglementet, eller som beskrevet i tilleggsreglene.

Forslag til bedømming:
For de øvrige konkurranseformene kjøres minimum 2 omganger i hver bane og beste tid legges til grunn for resultatlisten. Tiden regnes fra kjøretøyet bryter startlinjen til kjøretøyet bryter mållinjen, «flying start» anbefales benyttet.
Elektronisk tidtaking anbefales, ved manuell tidtaking skal 3 stoppeklokker benyttes og gjennomsnittlig tid legges til grunn.
Berøring av port eller banemarkering bestraffes med tidstillegg i henhold til tilleggsreglene.

Forsøket anses som avsluttet når:
– deltakeren tyvstarter (påbegynner kjøring uten at starter har gitt klarsignal)
– ikke passerer en port på reglementert måte eller bryter sikkerhetsavsperring
– velter/går rundt
– kjører fast og/eller står stille i mer enn ett minutt
– tar av seg hjelm eller sikkerhetsbelte i banen
– gir tegn til funksjonær om at forsøket avbrytes (armene strekkes opp)

12.4 Resultat:

Vinner av konkurransen er den deltaker som har oppnådd beste tid / flest poeng etter samtlige baner er kjørt og eventuelle tidstillegg / poengavdrag er beregnet.
Resultatliste skal slås opp på anvist plass i depot/bane område etter hver kjørte bane og skal inneholde oppnådd poengsum for seksjonen og poengavdrag som er gjort. Kjøres tidsbane skal resultatlisten også inneholde tidene som er oppnådd

13. Avgjørelse ved likt resultat

Dersom det blant de tre beste deltakere er oppnådd likt sluttresultat, arrangeres omkjøring mellom de likt stilte i en seksjon utpekt av stevneleder.
Kan deltakerne ikke skilles etter omkjøring, deles plasseringen.

14. Protest og Appeller

Protestfristen er 30 minutter etter at resultatlisten er offentliggjort.
Protestfrist mot klasseinndeling er senest 30 min. før start.
Se Generelle bestemmelser 13 og 15.

15. Førerens sikkerhetsutstyr

Kjøredress, godkjent etter FIA 1986 standard eller nyere, SFI 3-2A/3 eller høyere.  Det tillates også bruk av 1-lags kjøredress sammen med brannhemmende undertøy.
Dressen skal ikke være tilgriset med olje, fett, drivstoff eller andre antennelige væsker.
Hansker av brannhemmende materiale.
Lær- eller racing sko som dekker anklene.

Helhjelm, med en av følgende godkjenninger:
FIA 8860-2004, SIS 88.24.2, DS 2124.1, SFS 3653, BS 6658-85, SFI 31.1, SFI 31.2,
Snell SA 2000, Snell SA2005, Snell SA 2010, Snell SAH 2010.
Splintsikre briller eller visir.
Tykk 3600 nakkekrave av racing type, alternativt benyttes FHR = Frontal Head Restraint system. FIA standard 8858-2002 og 8858-210. Se FIAs App. L, kapittel III, pkt. 3 og FIA Technical list no. 25 og no. 29.

© 2020 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.