§ 916 Spesialreglement for Monster Race 2020

© 2020 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Monster Race-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

1. Konkurranseform

Monster Race er en konkurranse mellom 2 kjøretøyer på en parallell hinderbane.

2. Deltager

Senior klassen: fra fylte 18 år, krav til førerkort B og gyldig lisens for Formula Offroad.
Junior klassen: fra fylte 16 år, til og med det året man fyller 18 år og gyldig lisen for Monster race junior. Junior tillates kun i klassen Small-Size.  På teknisk kontroll skal junior vise i praksis at de har nødvendige kunnskaper om sikkerhet og teknisk på bilen. I tillegg må junior gjennom en kjøretest i begge baner (høyre og venstre bane) hvor de viser at de har de nødvendige kjørekunnskaper for å kunne få delta i konkurranse. Det kreves ledsagerlisens for ledsagere til førere under fylte 18år. Se Generelle bestemmelser 9. Anmeldere og førere.

3. Klasseinndeling

Kjøretøyene skal ha drift på alle hjul og deles inn i 3 klasser; Small-Size, Mid-Size og
Full-size. En fører er å regne som deltager etter innsjekk og teknisk kontroll er gjennomført.

4. Sportskomité/Funksjonærer

Oppnevnes iht. Generelle bestemmelser pkt. 11.

Sportskomiteen skal bestå av minimum 3 personer.  Medlemmer av Sportskomitéen kan ikke være deltagere i konkurransen.  Komitéen har ansvaret for å utarbeide konkurransens tilleggsregler, som skal være deltagerne i hende i god tid før konkurransen.
Konkurransens jury skal bestå av NBF autorisert jury (JLOR eller JMOR lisensiert) og 2 personer med god kjennskap til konkurranseformen og reglementet.
Løpsleder og teknisk kontrollør skal begge være autorisert av NBF og tillates ikke å delta i konkurransen. Arrangøren skaffer selv Jury.
I tillegg skal minimum følgende funksjonærer oppnevnes: Løpssekretær, sikkerhetssjef, depotsjef og fakta dommere.  Disse behøver ingen autorisasjon fra NBF, men skal ha god kjennskap til sporten og det ansvarsområdet de tildeles.

Starter- og tidtaker-funksjonen inngår i ansvaret til faktadommer.

Trening
Se § 269. Treningen skal overvåkes av Treningsansvarlig med teoretisk kompetanse tilsvarende løpsleder og teknisk kontrollør Offroad.

4.1. Løpsdokumenter

Arrangørtillatelse fra NBF med nødvendig forsikring, tillatelse fra grunneier og politimyndighet skal foreligge skriftlig for et hvert arrangement. Sekretariatet skal oppbevare disse dokumenter på konkurransestedet og overlevere kopi til juryleder.

4.2. Registrering  /Teknisk kontroll

Ved registrering av deltagere sjekkes førerkort/førerlisens og vognlisens.
Samtlige deltagende kjøretøy skal fremstilles for teknisk kontroll og godkjennes av teknisk kontrollør før kjøring i bane området. Bremse test er obligatorisk. Bremse test skal ikke utføres på asfalt men på løst underlag. Fører/mekaniker skal være til stede ved kontrollen. Deltagernes klassetilhørighet avgjøres av teknisk kontrollør. Fører og passasjer personlige sikkerhetsutstyr skal tas med til teknisk kontroll.

4.3. Førermøte

Etter avsluttet teknisk kontroll og senest 30 min. før start skal et førermøte avholdes.
Førere og ledsagere som ikke deltar i førermøte, kan av juryen diskvalifiseres fra start. Det skal opplyses om gjennomføring av konkurransen og tilleggsregler.

5. Løpsdokumenter

Arrangørtillatelse fra NBF med nødvendig forsikring, tillatelse fra grunneier og aktuell politimyndighet skal foreligge for et hvert arrangement. Sekretariatet skal oppbevare disse dokumenter på konkurransestedet og overlevere kopi til juryleder.

6. Bane

Banens lengde kan være 60 til 500 m, og skal bestå av hindre av varierende karakter. Hver banehalvdel skal være min. 6 m. bred, med heltrukne sperrebånd på begge sider. Disse båndene er også banens side- og midtmarkering.
Mellom banene skal det være en sikkerhetssone med minimum bredde 2 meter, bremsesonen skal være minimum 30 meter lang. Banen skal godkjennes av NBF før konkurransen.

7. Sikkerhetsbestemmelser

Se § 266 pkt. c
Funksjonær med brannslukker (min. 6 kg pulver) skal være plassert ved start og
mål, samt hver 30. m av banens lengde.
Ved start skal det i tillegg være et C02 apparat tilgjengelig.
2 bemannede bergingsvogner skal være til stede, minst én av disse må kunne løfte vognene. Hydraulisk rednings saks, spennutstyr, brekkjern og kniv for kutting av belter skal være tilgjengelig i en bemannet mobil enhet ved banen.
Publikum plasseres bak sperringer minimum 20 m. til side for banen. Dispensasjon kan gis dersom publikum er plassert høyere enn banen og er meget godt sikret.

8. Depot

I depotet skal min. 2 stk. brannslukkere, med min. 6 kg kapasitet, være plassert lett tilgjengelig og tydelig merket. Alle deltagere/team skal ha minimum 1 stk.6 kg’s brannslukker i eget depot merket med navn. Max hastighet i depotet er 5 km/t (gangfart).
Utenfor depotet skal det finnes et avsperret område for test av kjøretøyet.
Test området skal ha påbudt kjøreretning og en maksimal lengde på 25 m.
Vaskemuligheter skal finnes når baneforholdene krever rengjøring av kjøretøyene.

9. Teknisk kontroll

Samtlige deltagende kjøretøy skal fremstilles for teknisk kontroll og godkjennes av teknisk kontrollør før kjøring, før trening eller løp.
Fører/mekaniker skal være til stede under kontrollen.  Bremse test er obligatorisk.  Teknisk kontrollør avgjør klassetilhørighet.

10. Førermøte

Et obligatorisk førermøte skal avholdes minimum 30 min. før start. Førere og ledsagere som ikke deltar i førermøte, kan av juryen diskvalifiseres fra start

11. Avvikling.

Ingen passasjerer tillates i deltagende kjøretøy under konkurransen.

11.1. Startmetode

Føreren kjører frem og stopper på starterens tegn når vognens fremre punkt tangerer startlinjen.
Det kan benyttes flagg start, lyssignal med rødt og grønt lys eller start-tre av Dragrace type.
Starten skal skje 1 – 5 sek. etter klarsignal er gitt.

11.2. Kvalifisering

Det skal kjøres min. 2 kvalifiseringsomganger. Normalt kjøres 2 omganger før en foreløpig resultatliste settes opp. Deretter gis ett forsøk (tidsbegrenset) til forbedring av plassering. Etter kvalifisering settes  resultatlisten for kvalifiseringen opp. Deltakere må ha godkjent tid for å kunne bli kvalifisert til finalekjøringen.

11.3. Finaler

Finalene kjøres etter elimineringsmetoden, hvor deltakerne plasseres i en «stige» etter oppnådd resultat i kvalifiseringen. Stigen settes slik opp at deltaker med beste kvalifiseringstid i en 8-bils stige møter nr. 5 i kvalifiseringen, nr. 2 møter nr. 6 osv.
I en 16-bils stige møter den beste kvalifiserte nr. 9 på listen. Dersom det mangler deltakere i en stige, gis sololøp til de best kvalifiserte.
Deltaker med best kvalifiseringstid velger bane i første omgang, deretter velger den bane som har best tid i foregående omgang.
Deltakerne har krav på 10 minutters pause mellom omgangene.

11.4. Avgjørelse ved likt resultat

Dersom ingen vinner kan utpekes i et race, avgjøres dette ved omkjøring.
Finaledeltakerne har krav på 10 min. pause før omkjøring.
Dersom ingen av deltakerne i finaleomgangen kommer i mål på lovlig vis, vinner den med best tid i foregående omgang.

12. Diskvalifisering

Følgende forhold kan føre til diskvalifisering:
– Farlig konstruksjon eller brudd på gjeldende sikkerhetsregler
– Varmkjøring uten fører eller mekaniker på førerplass
– Usportslig opptreden (kan også medføre bortvisning fra området)

I elimineringen vil følgende føre til ugyldig resultat i heatet:
– Kryssing av midt- eller sidemarkering med mer enn ett hjul
– Tyvstart
– Ikke fullført for egen maskin

13. Protester og Appeller

Se Generelle bestemmelser 13 Protester og 15 Appeller.

14. Førerens sikkerhetsutstyr

Kjøredress, godkjent av FIA 8856-2000 eller etter SFI spec.3-2A/5 eller høyere.
Annen FIA eller SFI godkjent dress kan benyttes sammen med brannsikkert undertøy.
Dressen skal ikke være tilgriset med olje, fett, drivstoff eller andre antennelige væsker.
Balaklava (ansiktsmaske) i brannhemmende materiale.
Hansker av brannhemmende materiale.
Lær- eller racing sko og sokker som dekker anklene av brannhemmende materiale
Helhjelm med en av følgende godkjenninger: FIA 8860-2004, Snell SA 2000, Snell SA 2005, Snell SA 2010, Snell SAH 2010, SFI 31.1A, SFI 31.2A, BS6658-85 A/FR
Splintsikre briller eller visir.
Tykk 3600 nakkekrave av racing type. Nakkekraven skal være tilpasset avstanden mellom
hjelm og skulder, slik at den gir god støtte og minimal hodebevegelse.  Alternativt benyttes FHR = Frontal Head Restraint system. FIA standard 8858-2002 og 8858-210. Se FIAs App. L, kapittel III, pkt. 3 og FIA Technical list no. 25 og no. 29.

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.