§ 970 Norgescup Terreng Touring 2020

 © 2020 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Terrengtouring-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

 

1. Innbydelse

Det arrangeres individuell Norgescup for førere i Terreng Touring.  I tillegg til Generelle bestemmelser, NBF`s Terreng Touring §910 og §920 og tilleggsregler for den enkelte konkurranse, gjelder disse regler. Innbydelser skal være tilgjengelig på arrangørens hjemmeside minst 4 uker før konkurransen.

Påmelding skal skje skriftlig minst 5 dager før konkurransen. 

Dersom etter anmelding tillates, skal dette tydelig fremgå av løpets tilleggsregler. 

Startliste skal være tilgjengelig på arrangørens hjemmeside minimum 3 dager før konkurransen.  Arrangøren har rett til å avlyse løpet dersom færre enn 15 deltagere er påmeldt ved påmeldingsfristens utløp.  Avlyses arrangementet, skal de påmeldte deltagerne varsles om dette minst 3 dager før konkurransen skulle vært avholdt.

 

2. Deltakere

Cupen er åpen for alle deltakere med gyldig lisens for Terreng Touring (Generelle bestemmelser Art. 2.2), og førere fra samtlige ASN tilsluttet FIA NEZ kan delta og ta poeng. En fører er å regne som deltager etter innsjekk og teknisk kontroll er gjennomført. Utenlandske deltagere skal ha starttillatelse fra eget forbund. Førere med engangslisens kan ikke oppnå plassering på resultatlisten eller premieres (se Generelle bestemmelser Art. 9.6)

 

3. Klasser

Det tildeles NC poeng i 2 klasser:
Registrert
Uregistrert

 

Det tildeles status for påfølgende år etter følgende retningslinjer:
Minimumsantall som må ha tatt poeng i serien for at klassen skal få status påfølgende år: NC minimum 8. se Generelle bestemmelser 2.3.5c
Arrangør står fritt til invitere alle klasser iht § 910

 

4. Løp

Norgescupen består av følgende løp

 1. Juni: Trondheim Motorsport, Haltdalen Motorsportsenter
 2. Juni: Trondheim Motorsport, Haltdalen Motorsportsenter
 3. 27 Juni: KNA Telemark, Brandsrud Sandtak, Svarstad
 4. 28 Juni: KNA Telemark, Brandsrud Sandtak, Svarstad
 5. 29 August: NMK Arendal, Brokelandsheia
 6. 30 August: NMK Arendal, Brokelandsheia
 7. September: NMK Kristiansand, Offroadparken, Kristiansand
 8. September: NMK Kristiansand, Offroadparken, Kristiansand

 

NC består av 8 runder hvorav 7 er tellende. Dårligste kjørte runde strykes.

 

5. Gjennomføring

Cupen gjennomføres etter poengberegning. Hver konkurranse skal bestå av minimum 3 forskjellige seksjoner. Seksjonene kan kjøres en eller flere omganger, men det totale antall seksjoner skal være minimum 6 – seks.

Kjøring i seksjonene tillates ikke før konkurransestart, men seksjonene skal være åpne for besiktning minimum 2 timer før start.  Normal maksimaltid pr seksjon er 4 minutter, eventuelt avvik skal være angitt i løpets tilleggsregler. Tilleggsreglene skal også angi løpets varighet.

Seksjonene stenges på angitt slutt-tidspunkt. Kun bil som er under bedømming får kjøre ferdig.  Etter konkurransestart kan deltagerne kun i begrenset omfang besiktige seksjonene.  Deltagerne må være iført kjøredress og hjelm for identifikasjon, følge funksjonærenes anvisninger og ikke være til hinder for øvrige deltagere.  Arrangør / faktadommer har full rett til å nekte deltagere og oppholde seg i seksjonen etter start.

Dersom seksjonene skal kjøres flere omganger, skjer dette i valgfri rekkefølge.  Kjøres seksjonene kun 1 omgang, eller dette tydelig fremgår av løpets tilleggsregler, skal arrangøren trekke startrekkefølgen.  Rullering av startrekkefølgen anbefales.  Det tillates kun ett deltagende kjøretøy inne i seksjonen av gangen.  Deltagerne må i nummerrekkefølge følge de porter som gjelder sin klasse, portene skal kjøres i riktig kjøreretning (et av forhjulene skal først gjennom porten).  Det tillates ikke å berøre pinnene eller bryte linjen mellom pinnene i en port som allerede er passert, eller en senere port. Porten bedømmes i slikt tilfelle for brutt. 

Deltagere som avbryter konkurransen skal umiddelbart gi beskjed til sekretariatet.
Deltagernes poengskjemaer må være innlevert senest 30 minutter etter at seksjonene stenges.

 

Bedømming

Seksjonen påbegynnes når fører er klar og faktadommer gir tegn, tiden starter når bilen bryter startlinjen.  Deltakeren er under bedømming inntil hele bilen er ute av seksjonen.
Prikkbelastning legges til grunn for bedømmingen etter følgende regler:

 

Rygging:                    

3 prikker eller differensiert fra 1 til 6 prikker

Rygg idømmes og defineres slik: Rygge er når hjulene triller bakover. 

Prikkbelastning for rygg differensieres ut fra aksel avstand:
Akselavstand opp til 2000mm = 6 prikker
Akselavstand fra 2001mm til 2150mm = 5 prikker
Akselavstand fra 2151mm til 2300mm = 4 prikker
Akselavstand fra 2301mm til 2450mm = 3 prikker
Akselavstand fra 2451mm til 2700mm = 2 prikker
Akselavstand over 2701mm = 1 prikk

 

Berøring av port:      5 prikker

Dømmes dersom fører, co-driver eller noen del av kjøretøyet berører portens pinner. (Gjelder ikke ved indirekte berøring forårsaket av sand, stein, stokk eller lignende).

Bruk av port tilhørende annen klasse:       

Brutt seksjon. Det telles antall gjenstående porter og tildeles 50 prikker per gjenstående port i tillegg til det som utøveren allerede har pådratt seg tidligere

Berøring av merkebånd:     5 prikker

Berøring av merkebånd/siktelinjer/pinne/ eller tre for merkebånd straffes med 5 prikker. (Gjelder ikke ved indirekte berøring forårsaket av sand, stein, stokk eller lignende).

 

Nedkjøring av port, pinne eller pinne/tre med merkebånd:      25 prikker

Nedkjørt port defineres som følgende:

 • Når en port / pinne berører bakken med minimum 2 punkter
 • Når en port / pinne er kjørt over med 1 hjul eller flere, eller 1 hjul er på utsiden av porten
 • Når en port / pinne er synlig brukket

Minimum 1 forhjul må være på innsiden av porten for å få godkjent passering. 

Ikke passert port: 50 prikker

For alle porter som ikke passeres på godkjent måte idømmes 50 prikker (også for start og mål). Det skal ikke idømmes prikker for berøring eller knekking i porter som ikke blir godkjent.

 

Berøring av målport:

Det tildeles 5 prikker ved berøring av målport, knekkes målporten tildeles det 50 prikker da porten ikke kan fullføres.

Brutt seksjon 

Dersom en seksjon ikke er korrekt gjennomført, regnes denne som brutt. 
Definisjon på ikke korrekt gjennomført er:

 1. Dersom en fører påbegynner seksjon før starttegn er gitt
 2. Påbegynner kjøring uten at hjelm, seler, armstraps / nett er korrekt fastspent
 3. En fører gir tegn til at han gir opp
 4. Seksjonen kan ikke fullføres uten hjelp fra andre
 5. Hele bilen har ikke passert målskiltet/målporten
 6. Hele bilen er på utsiden av merkebåndet
 7. Startportens linje brytes etter at bilen har forlatt denne
 8. Fører eller passasjer løsner på personlig sikkerhetsutstyr
 9. Brutt merkebånd. (Gjelder ikke indirekte berøring)
 10. Fører eller passasjer berører merkebåndet med hender eller utstyr
 11. Overskredet angitt maksimal tid
 12. Bryter linjen mellom eller berører pinnene i en allerede passert port, eller en senere port.
 13. Dersom man kjører sine egne porter i feil rekkefølge

 

Ikke til start: 500 prikker

Deltager som ikke starter i en seksjon idømmes 500 prikker for denne.

Bane

Antall seksjoner og omganger skal tydelig fremgå av konkurransens tilleggsregler. Seksjonens lengde kan varieres fra 20 til 250 meter, avhengig av vanskelighetsgrad.  Hver seksjon skal bestå av 3 til 7 porter inkludert start og mål port.

Portene skal være minimum 3,5 meter brede, målt vannrett mellom markeringene.

Aktuell banebredde skal være minimum 5 meter målt fra ytterbånd til ytterbånd.  Seksjonene legges fortrinnsvis i variert terreng med naturlige hindringer. Ytre avgrensninger skal foretas med plastbånd eller lignende i en høyde av ca. 120 cm.  Seksjonene nummereres, dette skal merkes tydelig med skilt ved seksjonens start og plast pinner/stikker skal markeres med fargetape på begge pinner samt nummer på venstre side. Seksjonens avslutning skal også være tydelig markert.  Den trasé som skal velges av de respektive klasser skal være merket med fargede og nummererte bambuspinner/plast pinner/stikker inne i seksjonen;

Begge klasser kjører samme porter som merkes med grønn tape.

Antall porter i seksjonen skal angis på skilt ved seksjonens start.  Markeringspinner bør plasseres slik at de ikke kan komme inn i bilen ved en velt.  Transportetapper skal være tydelig merket og kart over området bør forefinnes.

 

Resultat

Den samlede prikkbelastning etter at samtlige seksjoner (og omganger) er kjørt danner grunnlag for resultatlisten.

Avgjørelse ved likt resultat

Dersom det blant de tre beste deltakere er oppnådd lik prikkbelastning, avgjøres rekkefølgen etter hvem som har kjørt flest seksjoner prikkfritt eller med færrest prikker. Kan deltakerne fortsatt ikke skilles, arrangeres omkjøring mellom de likt stilte i en seksjon utpekt av løpsleder. Kan deltagerne ikke skilles etter 2 omkjøringer, deles plasseringen.

6. Premiering

NBF har anledning til å oppnevne tilleggsløp og/eller stryke oppsatte løp. Det kjøres 8 runder hvorav dårligste kan strykes. 

De tre som har oppnådd flest poeng sammenlagt i hver klasse premieres med NBFs medaljer.

 

7. Poengberegning

Poengberegning foretas av NBF og tildeles etter følgende skala: 10 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1, slik at nr. 1 får 10 poeng og nr. 8 får 1 poeng. Ved poenglikhet mellom to eller flere førere, avgjøres rekkefølgen på grunnlag av antall 1. plasser, 2. plasser osv.  Kan deltakerne fortsatt ikke skilles, teller resultatet i den avsluttende konkurransen, den nest siste konkurransen osv. Den offisielle resultatlisten for Norgescup i Terreng Touring vil bli offentliggjort på www.bilsport.no

 

8. Protester og Appeller

Se Generelle bestemmelser Art 13 og 15.

© 2020 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.