§ 100 Doping

© 2020 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Doping-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

1. Introduksjon

Antidoping Norge (ADNO) skal i henhold til avtale med NBF, samt ISR (Appendix A of the International Sporting Code) og dette reglement, gjennomføre dopingkontroller av lisensierte utøvere ved arrangementer, konkurranser og aktiviteter godkjent av NBF. Dopingkontroll gjennomføres i henhold til ADNOs til enhver tid gjeldende prosedyre, basert på internasjonale krav innen organisert idrett (International Testing Standard).

2. Definisjon på doping

Doping er definert som forekomst av en eller flere av anti-doping regelbrudd angitt i artikkel 2.1 til 2.8 i Appendix A of the International Sporting Code.

3. Lisensiert utøver

Med lisensiert utøver menes enhver person med gyldig fører- eller kartleser/codriverlisens utstedt av NBF. (se Generelle bestemmelser Art. 2.5).

4. Utøverens ansvar og plikter

4.1 Lisensierte utøvere har ansvar for å vite hva som utgjør brudd på Anti-doping reglementet og hvilke stoff og metoder som er inkludert på forbudtlisten publisert av World Anti Doping Agency (WADA). Det er den lisensierte utøvers personlige ansvar selv å sørge for at ikke stoffer på denne listen tilføres kroppen. Lisensiert utøver er uten hensyn til skyld ansvarlig for ethvert forbudt stoff eller spor av slikt stoff som blir funnet i dennes dopingprøve. Manglende kjennskap til dopingbestemmelsene er ikke straffebefriende eller straffenedsettende.

4.2 Lisensiert utøvere plikter å legitimere seg ved en kontroll.

4.3 Enhver lisensiert utøver plikter å underlegge seg dopingkontroll når man varsles om dette av ADNO.  Det å ikke møte til dopingkontroll, uansett grunn, innen gitt tidsfrist er å anse som å ha avgitt positiv prøve.

4.4 Alle lisensierte utøvere er underlagt ISRs bestemmelser om doping og kontroll, jf Appendix A of the International Sporting Code.

5. Kontroller

Kontroller vil kunne foretas både i og utenfor konkurranse og trening.

6. Automatisk diskvalifikasjon fra individuelle resultater

Ved brudd på dopingreglementet i forbindelse med konkurranse vil utøveren automatisk bli diskvalifisert fra alt som har med resultater å gjøre, de poeng og premier som er oppnådd i aktuell konkurranse. [App. A, Art. 9]

Straff

Brudd på § 100 skal rapporteres av Antidoping Norge til Norges Bilsportforbunds Domsutvalg som vil avsi dom i saken, jf Generelle bestemmelser Art. 12.3.

© 2020 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.