Teknisk reglement Drifting 2020

© 2020Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Drifting-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Klasseinndeling

Klasseinndeling
Med minimumsalder menes det kalenderår det fylles.

Club Drift (Singel drift)

Kun trening.
Biler godkjent iht. 7.1 Teknisk reglement Club Drift, kun trening. 
Førerkort klasse B, eller følge statens lovverk for øvelseskjøring klasse B.
For biler uten skilt iht. 7.1 gjelder følgende:
Minimumsalder 18 år, men se dog Generelle Bestemmelser Art.12.1.1 e).

Drifting JR Trening (Singel drift)

Minimumsalder 14 år, men se dog Generelle Bestemmelser Art.12.1.1 e).
Det er krav til at ledsager skal inneha gyldig ledsagerlisens eller personlig lisens fra NBF.
Redusert hastighet i forhold til Pro Drift.
Teknisk reglement, Drifting konkurranse.

R-Drift (Singel drift)

Året man fyller 15 år men se dog Generelle Bestemmelser Art.12.1.1 e).
Redusert hastighet i forhold til Pro Drift
Teknisk reglement, Drifting konkurranse.

Pro Drift (Singel og/eller Twin drift)

Minimumsalder 18 år men se dog Generelle Bestemmelser Art.12.1.1 e).
Teknisk reglement, Drifting konkurranse

Pro 2 (Singel og/eller Twin drift)

Året man fyller 15 år men se dog Generelle Bestemmelser Art.12.1.1 e).
Teknisk reglement, Drifting konkurranse.

 

Teknisk reglement Drifting konkurranse.

TILLEMPING AV TEKNISKE REGLEMENT. Når du leser det tekniske reglement skal du tenke på følgende: Les teksten og om det ikke er spesielt angitt at noe er tillatt så betyr det at man ikke har tillatt noen form for forandring av det originale. Dette betyr at det som ikke er uttrykkelig angitt som tillatt, er forbudt. Andre bestemmelser kan finnes i de respektive klassers reglement.
Eventuelle endringer/tillegg til det nasjonale reglementet vil bli offentliggjort på NBFs hjemmeside www.bilsport.no.

Ved konkurranse i andre land kan det være andre tekniske reglement, tenk på dette dersom du bygger bil tenkt brukt i utlandet. Du skal følge det landets reglement du besøker.

1. Tillatte biler

Alle serieproduserte biler som oppfyller kravene i teknisk reglement.

1.1 Girkasse, differensial, clutch, drivaksler

Fritt.

1.1.2 Felger

Fritt

2. Dekk

Det skal brukes dekk beregnet for gatebruk.
Dekk som benyttes i drifting skal være E-merket og være mønstret, ikke lov med rene slicks.

Dekk i klassen R-Drift/Pro 2: som over, men max bredde 225, Treadwear fra og med 280.

Ved start av enhver kjøring skal det alltid være synlig hovedmønster i dekkene og det må aldri være fare for at dekkets stålcord kan bli synlig under kjøring. Kjøring med et dekk som går med synlig stålcord kan medføre tap av poeng og eventuelt ytterligere straff idømt av stevnets jury.

2.1. Komponenter til hjuloppheng

Originale traversinnfestninger skal benyttes. Innfestninger for bærearmer kan flyttes eller modifiseres og ekstra stag kan monteres.
Det tillates med 4-link på biler som opprinnelig er levert med stiv bakaksel.

Homologert 4-link bakaksel tillates i henhold til homologeringsdokumentene for den aktuelle biltypen.

Karosseriet/chassi kan forsterkes ved innfestning til 4-link stag. 4-link kan festes max 240mm over gulvets laveste punkt. Dersom stag til 4-link bygges inn i kupè, skal disse bygges inn i kasse med minimum samme tykkelse og kvalitet som bilens originale gulv.

3. Drivsystem

3.1 Motor

Motoren skal være plassert i originalt motorrom.
Type er fri
Trimming er fritt.
Spjeldaksel skal være utstyrt med fjær som stenger gasspjeldet ved feil på gassoverføring.
Originalt elektrisk styrt gassregulering “Drive by wire” eller etter montert motorstyring med elektrisk styrt gassregulering kan benyttes.
Motorens luftinntak får ikke være montert i kupeen.

Tørrsump og oljekjøler får monteres. Oljetanker/oljekjøler får ikke monteres utenfor bilens hovedstruktur. Tørrsumptank tillates montert i coupe og lokal modifisering av gulv ved innfestning er tillatt. Utluftning skal være ut av kupè. Trykksatte oljeledninger skal ha koblinger av fast type.
Oljeoppsamler Ihht NSR §307 J

3.2 Drivstoffsystem

Originaltank kan fjernes og erstattes av sikkerhetstank. Når originaltank demonteres skal hull som oppstår dekkes med plate av samme tykkelse som originalt gulv eller max 2 mm. Sikkerhetstank av type FIA/FT3 eller FIA/FT3 1999 anbefales.
Sikkerhetstank, catchtank og drivstoffpumpen/ene og filter skal være montert utenfor kupé og minst 30 cm i sideretning og lengderetning fra karosseriets ytterside. Sikkerhetstanken får ikke være plassert i motorrom. Skillevegg mot kupè skal være væsketett og av ikke brennbart materiale. I biler uten bagasjerom skal sikkerhetstanken være plassert i en væsketett kasse. Lexan er tillatt materiale i skilleveggen. Ved montering av bensintank og eller radiator i bagasjerommet, tillates lokal modifisering under forutsetning av at det ikke påvirker bilens integritet. Plassering av bensintank og radiator må være utenfor coupe. Se eksempel:

Tanken skal stå i en ramme av 25×25 vinkelprofil av metall som dekker min. 2/3 av tankens lengde og bredde, festes forsvarlig med minst 3 bøyler i aluminium eller stål. 2 bøyler i bilens lengderetning, 1 bøyle i bilens tverretning. Bøylene skal ha en bredde på minimum 30mm og en tykkelse på minimum 3mm. Bøylene skal festes i bilens gulv. Hver bøyle skal festes med minimum 2 stk 8 mm bolter eller mutter og skive.
Sikkerhetstank kan også festes med (som ett batteri); nedre ramme av vinkelprofil av metall min. 25x25x2 mm som dekker min 2/3 av tankens lengde og bredde, øvre ramme vinkelprofil av metall min.25x25x2 mm som dekker hele lengden og bredden med min 4 stk M8 gjengestenger gjennom gulv.
Det skal borres min. 10mm dreneringshull i gulvet, under tanken, så langt fra eksosrør som mulig.
Metall mot metall skal ikke forekomme, det skal være min. 2 mm gummi som tåler drivstoff mellom metallene.
Sikkerhetstanken skal utstyres med enveisventil på luftingen. Utluftingen skal munne ut på et sikkert område med tanke på brannsikkerhet og utenfor bilens kupè.

Drivstoffledninger som kan utsettes for mekanisk påvirkning skal være beskyttet. I kupéen får drivstoffledninger ikke være skjøtet, men «bulkhead» gjennomføring i brannvegg og torpedovegg tillates.

Bilens samtlige drivstoffpumper får kun arbeide når motoren er i gang og ved selve startøyeblikket.

Drivstoff ihht § 307 Q. Diesel er tillatt ihht FIA 252.9.2.

Lystgass

Bilen skal være påført varselskilt for “gass under trykk”.
I de grupper hvor lystgass er tillatt gjelder følgende:
Flasken skal være merket med minimum DOT – 1800 pound og være identifisert som Nitrous Oxide. Den skal være godt festet til rammen eller gulvet. Det skal være god ventilasjon. Flasken skal ikke monteres i motorrom. Dersom flasken er montert i nærhet av førerplass skal den være utstyrt med en sikkerhetsventil som har en utluftning på utsiden av kjøretøy. Alle slanger skal tåle min. 3000 PSI.
Lystgassens elektriske system skal være separert fra bilens øvrige elektriske system koblet via reléer. Tenning- og startbrytere skal være adskilte, og avstengningsventilen skal være merket
“kill NOS”. Systemet skal bare kunne aktiveres ved fullt gasspådrag. Solenoidene skal være produsentens originale til systemet.
En “pressure safety switch” skal bryte lystgasstilførselen ved trykkfeil i bensinsystemet. Bak på bilen skal det finnes en hovedbryter for avstenging av lystgassanlegget.
Gul triangel med sort kant, samt FIAs varselskilt for NOS, grønn firkant med hvit tekst og ramme.
Oppvarming av flaskene er kun tillatt ved bruk av originale varmebelter fra systemets produsent.

3.3 Kjøling

Radiatoren, og dens kapasitet, er fri. Dens plassering er fri forutsatt at den ikke er plassert i
kupeen. Ekstra kjølevifter kan monteres. Beskyttelse for radiatoren kan monteres om dette ikke innebærer noen forsterkning av karosseriet.

Rør/slanger til kjølevæske kan legges gjennom fremre og bakre torpedovegger. Dersom rør/slanger til kjølevæske legges i kupeen skal disse være isolerte mot varme og får ikke være plassert høyere enn dørtersklenes laveste punkt i døråpningen. Ved bruk av kjøleslange i kupè, skal denne være armert og egnet til formålet. Kun sveiseskjøt er tillatt i kupeen.
Brannsikre slanger, rør, etc. til å lede kjøleluft kan finnes i kupeen,  men «bulkhead» tillates.

Luft til evt. Radiator montert i bagasjerom via slanger eller rør, kan gjøres på følgende måter:
– Åpning i takets bakkant, max to stk åpninger av 1500 cm2 per stk. (kvadratcm) (Med bakre del av tak menes bakre tredjedel av tak.)
– Åpning i bakrute, fri størrelse innenfor bakruterammen.
– Åpning i bakluke, max 1500cm2 (kvadratcm)
– Modifisering av bakruteramme tillates ved bruk av eksempelbilde i punkt 3.2.
– En åpning på hver side mellom dør og bakre hjulhus under siderutene, max 250×300 mm.
– En åpning i hver bakre siderute, max 300×300 mm.
– Luftinntak kan ikke stikke ut utenfor B-stolpens bredeste punkt.
– Bakluke kan heves 100 mm i fremkant.
– Med bakre del av tak menes bakre tredjedel av tak.

Varmeapparat kan fjernes, men fungerende  defroster for hele frontrute og fremre sideruter skal fungere. Slangekoplinger til varmeapparatregister er tillatt i kupè.

3.4 Eksos/Lyd

Lyd begrensning målt ihht NSR §307 B. Lyd maks. 100dB målt i henhold til NSR § 303. Ikke tillatt med åpen wastegate. Utslipp fra Wastegate skal føres inn i eksosanlegget eller i separat eksosanlegg i samme lengde som ordinær eksos. Eksosanlegg skal munne ut bakenfor B-stolpene. Sidepipe er tillatt. Utmunning og eksosanlegget i sin helhet, må være konstruert med hensyn til potensielle brannfarer og at ikke eksos siver inn i kupe. Lokal utsparing i kanal tillates for eksosutmunning.

Utløpet av eksossystemet skal være maksimum 45 cm over bakken.

3.5 Batteri

Batteriet skal være godt festet med en over og underramme. Rammen skal festes med minimum 2 stk 8 mm gjennomgående bolter i gulvet, med en 2 mm tykk og minst 20 cm2 skive av stål på undersiden. Er batteriet plassert i kupeen, må det stå i kasse som hindrer sprut og med utlufting. Batteripolene skal være isolert for å forhindre kortslutning.
Plasseres batteriet bak skal det stå minimum 30 cm fra bakplate eller sideskjerm.

3.6 Hovedstrømbryter

Ihht NSR §307.A
Det skal monteres en hovedsikring isolator før hovedstrømbryter på batterikabel, så nært batteriet som mulig.

3.7. Kraftoverføring

Motoren plasseres i originalt motorrom. Tunell for kraftoverføring kan bygges etter tegning 279-1 Drifting, målene på tegningen er max. mål
Bilen kan være 2 eller 4 hjulstrekk. Konvertering fra fire- og forhjulstrekk til bakhjulstrekk er tillatt. Drivende aksel som bilen er levert med originalt behøver således ikke beholdes.
Ved konvertering til bakhjulsdrift, får del av torpedovegg flyttes max 120 mm fra original torpedovegg.
Ved konvertering er modifisert torpedovegg bakre/fremre grense for motorplassering. Skisse 279-1 er tiltenkt i sin helhet for konverterte biler.
Biler som har modifisert original torpedovegg og/eller tunnel skal ha montert en minst 100 mm bred og 5 mm tykk stålkappe, alternativt minimum 7 mm aluminium, i forbindelse med clutchhuset (svinghjul og clutch må dekkes). Denne platen skal gå fra gulv til gulv over eller under geartunnelen. SFI spec. 6.1 eller SFI spec 6.1W godkjent clutchkåpe/SFI spec 4.1. Sprengmatte kan også brukes, da bortfaller kravet om stålkappe.

Alle biler skal være utstyrt med to sikkerhetsringer, en foran og en bak, rundt mellomaksel, min 6 mm tykke og minst 50 mm bred stålplate. En av ringene kan monteres i bakakselhuset. Ringene skal være forsvarlig festet.

NB. Andre land og andre seriers reglement kan ha andre max. mål.

4. Bremsesystem

4.1 Driftsbrems

Et tokretssystem er obligatorisk. Primærbrems skal fungere på alle hjul. For øvrig fritt.
Bremsevæskebeholder kan monteres i kupé i umiddelbar nærhet av bremsepumpene. ABS bremser kan fjernes.
Håndbrems er fritt.

5. Styresystem

5.1 Styreinnretning

Iht. NSR § 307 H. Brukes avtagbart ratt skal låsmekanismen merkes med kontrast farge.
Elektrisk servo tillates. Ved montering i kupè må oljebeholder monteres i væsketett kasse.
Slanger og koplinger skal være av fast og skrudd type beregnet for hydraulikk.

6. Karosseri og Chassis

6.1 Karosseri utvendig

Bærende deler og deformasjonssoner.
Ingen modifisering (endring) av originalt karosseri får gjøres. Takluke av glass er forbudt og må fjernes. Hullet skal tettes med samme materiell som taket. Takluke av stål, låses og åpningsmekanismen tas bort. Om bilmodellen er levert med takplate i forskjellige materialer, kan man selv velge hvilket av de man benytter. Takplaten skal være av samme kvalitet som originalt. Fører plikter å dokumentere varianter som finnes og kvaliteten på det taket som benyttes.
Letting gjennom endring av platetykkelse er tillatt. Om letting gjøres skal form og funksjon på den lettede delen beholdes.
Letting får ikke gjøres i slikt omfang at karosseriets styrke i bærende deler og deformasjonssoner reduseres.
Bilens karosseri skal være rettet og pent lakkert før hvert stevne.
Åpne biler må ha hardtop montert, materialet er fritt.
Alle åpninger hvor det er bevegelige deler eller varmekilder skal dekkes med netting eller gitter.
Luftinntak for ventilasjon kan gjøres ved åpning i takets fremkant, sentrert, max 150×150 mm.
Skjermbreddere og annen styling får monteres og byttes mot tilsvarende i karbonfiber, glassfiberarmert plast eller aluminium
Øverste delen av dekkskulder skal dekkes av skjermen sett loddrett ovenfra.

 

6.1.1 Tak

Det er tillatt å skifte takplater på biler der takplaten ikke er bærende. Dette skal godkjennes av Driftingseksjoen. Ved bruk av glassfiber/kompositt skal det brukes en takforsterkning  som vist på skissene 253-9A , 253-9B , 253-9C.

  
Eksempel på godkjent skjerm og dekkskulder

6.1.2 Chassis

Det opprinnelige karosseri, fra fremre hjuloppheng eller hjelperammens festepunkt til bakre hjuloppheng eller hjelperammens festepunkt, må være originale og uendret. Se tegning under:
            
Front                                                                 Bak

Det er tillatt å montere fjærbeinstag/støtdemperstag foran og bak. Disse kan skrus eller sveises. Max rørdiameter 40x2mm.
Det er tillatt å endre rattplassering fra venstre til høyre/høyre til venstre styring. Original eller rattstamme med teleskop funksjon skal brukes. Nye hull i torpedovegg skal forsterkes og lages tilsvarende originalt. Tidligere hull i torpedovegg skal sveises igjen med stål av samme kvalitet som det var originalt.

Luftjekker er tillatt.
– De skal monteres etter leverandørens anvisninger.
– Dersom luftjekkene brukes til annet enn dekkbytte må låseringer benyttes.

På biler med tuneller eller forsterkninger i området for stolplassering, kan det lokalt modifiseres for å gjøre stolplasseringen mer hensiktsmessig. Modifiseringen skal gjøres i stål i samme kvalitet som originalt og sveises. Det skal sveises inn minimum en (1) firkantprofil av min. 25x25x2mm som erstatter forsterkningen i tunell. Denne skal plasseres i umiddelbar nærhet til stolfestene, mellom kanal og kardangtunell.
For øvrig henvises det til NSR §304.9 når det gjelder feste av stol.

Bilens opprinnelige karosseri kan helsveises for å oppnå evt. stivere chassis.
Rørramme chassis er IKKE tillat.

Innerskjermer kan lokalt modifiseres/fjernes for å gjøre plass til økt svingvinkel.

Dempertårn kan ikke flyttes eller bygges om, men tillates lokal modifisering av øvre del.

All modifisering skal kontrolleres av NBF teknisk årskontrollør før det tildekkes/males.

6.2 Støtfanger

Støtfanger fritt, men skal følge bilens naturlige form. Material fritt.

6.2.1 Støtfanger innfesting til karosseri, foran og bak.

Ramme til å holde støtfanger samt støtfangerskinne må ikke stikke lenger ut enn senter av hjul, ikke lengre enn originalt. Ingen skarpe kanter og endene må runde av bakover/framover. Dimensjon på rør, max 40×2,0mm
Dersom rammevanger er fjernet foran overnevnte punkt (Se skisse under), MÅ det lages en festeplate på 60 cm2, tykkelse 3 mm, som festepunkt for videre modifisering av støtfangersupport.

Sett forfra og bakfra
Rør utover det som er merket i blått, max. dimensjon 15×2 (evnt. 15x15x2), er kun for å holde deler på plass

6.3 Kupé

Reservehjul skal fjernes. Innredning kan demonteres.
Elektriske vinduer, aircondition etc. kan fjernes. Alle løse gjenstander i kupeen skal fjernes før kjøring.
Fører og passasjer skal være beskyttet mot varme.

6.4 Dører

Dørlåser. Iht. NSR § 307 D
Dørtrekk kan fjernes, men må da erstattes med en slett plate av brannsikkert materiale.
Det samme gjelder motsatt dør dersom det monteres stol for passasjer.
På 4 dørs biler kan bakdørene settes ut av funksjon. Dører av komposittmateriale er tillatt.

6.5 Motorpanser og bagasjeromlokk.

Originale låse innretninger skal fjernes og erstattes.
Motorpanser skal ha låsepinner og original åpner skal fjernes. Bagasjeromlokk skal ha låsepinner eller låsfjærer. Panser og bagasjeromlokk av komposittmateriale er tillatt.

6.6 Spoilere

Fritt.

6.7 Speil

Bilen skal være utstyrt med 2 fungerende sidespeil.

6.8 Ruter

Frontruten skal være av laminert glass eller polykarbonat plast min. 5 mm tykk. I de øvrige ruter er materialet fritt, men de fremre siderutene skal være gjennomsiktige og i original størrelse. Bakrute kan modifiseres ved inntak av kjøling. Soting er tillatt, men fører skal være synlig fra utsiden.
Vindusnett er tillatt ref. § 307 C. Vinduer kan være åpent ved bruk av godkjente arm-stropper. Armstroppene skal være festet som to separate enheter til sikkerhetsbeltet, og kunne utløses sammen med beltets sentrallås.
Det er da påbudt med helhjelm med visir etter NSR § 304.1.

6.9 Førerstol

I henhold til NSR § 304.9 Samme regler gjelder for passasjerstol. FIA`s gyldighetsdato: 10 år fra produksjonsår.

6.10 Beskyttelsesbur

Beskyttelsesbur med min. 6 innfestninger til karosseriet i henhold til NSR § 304.11, tegning 253-3. Har man beholdt original sikkerhetsbjelke i dør så holder det med enkel dør strever i tillegg.
Har man fjernet denne som f.eks ved bruk av karbon dør, må man ha dobbel dør strever (eks. tegning 253-8, 253-12 eller 253-17).

6.10.1 Alternative dørstrevere (kun for drifting fra 2019)

Konstruksjonen av dørstrevere av type «grind» er tillatt i henhold til skisse nedenfor. I bunn av hovedbøyle skal det monteres et tverrliggende rett bur-rør. Det skal monteres et rett bur-rør mellom hovedbøyle og fremoverstrever, i bunn langs med terskel/innerkanal.

Det skal monteres 1 eller 2 bur-rør pekende ut mot dør som vist på skissene. Det tillates å lage utsparinger i A og B stolpe for å kunne dra dørstreverne gjennom «stolpene» Det skal hel sveises rundt disse utsparingene. Alle langsgående rør skal ha diameter på minst 40mm. Fra nedre til øvre rør skal det monteres vertikalt 3 til 5 rør med samme rørdiameter. De vertikale rørene tillates rette/ bøyd utover. Det tillates utsparing i dørtrekk ved bruk av denne type.

Vi presiserer at dette kan begrense bruksområdet i andre grener. Dette gjelder også på passasjerside hvis bilen har montert passasjersete.

Skisse for alternative dørstrevere: 


6.11. Sikkerhetsbelter

Minimum 4-punkts belter med sentrallås i henhold til NSR § 304.8
Anbefaler 6-punktsbelte. FIA`s gyldighetsdato: 10 år fra produksjonsår.

7.0 Vinduspussere/vindusspylertank.

Vindusspyler er valgfritt, om den beholdes eller flyttes skal det gjøres som beskrevet under.
Vindusspylertank skal ha max. vekt på 15 kg inkludert innhold. Spylervæsketanken kan monteres i kupeen under forutsetning at den er festet som batteri.
Bilen skal være utstyrt med minst en fungerende vinduspusser.

7.1 Lysutstyr

Forover: Det må kjøres med min. kjørelys. Biler som har fjernet sine hovedlys skal tette lyktehullene i samme design som original og montere lykter på tilsvarende plass som de originale. Lysene må ha min. 45 W pære. CE merket LED lampe beregnet for kjørelys kan også benyttes.

Det skal i tillegg monteres bremselys av type LED lengde min 90 cm med minimum 7 dioder (3w) i øvre frontrute med synlige ledninger fra led til bremselys bryter.

Bakover: To stk. røde baklys inkl. bremselys som lyser sammen med lysene forover og har min.5/21 watt, alternativt CE godkjent LED lamper. Benyttes uoriginale lykter skal disse monteres på opprinnelig plass

8 Instrumenter

8.1 Brytere og instrumenter

Fritt.

9 Øvrige Innretninger

9.1 Tauekroker

Iht.. NSR § 307 Alle biler skal ha tauekroker foran og bak. Disse skal være godt synlige og merket med pil og farge (rød, oransje eller grønn) som står i kontrast med bilen.
Tauekroken må ikke stikke utenfor karosseriets fremste/bakerste del. Tau, wire og lignende er ikke tillatt.
Det tillates fiberstropp som tåler belastning på minst 2 x bilens vekt, dette må kunne dokumenteres.

9.2 Brannslukningsanlegg/Brannslukker

FIA godkjent brannslukningsanlegg skal monteres.

Utløsere:
– En innvendig som nås fra førerplass.
– En utvendig på førerside nær frontrute.

På depotplass kreves brannslukker minimum 1x 6 kg lett tilgjengelig.
Skumslokker anbefales.

9.3 Pedaler

Fritt.

9.4 Girspak

Fritt.

10 Personlig sikkerhetsutstyr

10.1 Bekledning

Bekledning skal være merket med FIA standard 8856-2000. (dress, hansker, sko, balaklava)
Anbefalt undertøy i bomull.

10.2 Hjelm

Hjelm i hht NSR 304. FIA-godkjent FHR-utstyr er påbudt. (FHR=Frontal Head Restraint system)

11 Kommunikasjon

Radiokommunikasjon mellom team og fører er tillatt.

12 Dekor

12.1 Startnummer

Startnummer skal plasseres i frontrutens øvre venstre hjørne slik at det er godt synlig. Tallene må ha en høyde på min. 15 cm og en strekbredde på min. 2 cm, det skal være sorte tall på hvit bakgrunn, godt synlig. Klassens farge skal fremkomme. (f.eks. en rammerundt bakgrunnen).
Føreren beholder samme startnummer gjennom hele sesongen men en arrangør kan utstede egne startnummer om dette er hensiktsmessig.

12.2 Navn

Hver fører skal ha sitt etternavn på nedre halvdel av begge sideruter bak på løpsbilen eller i umiddelbar nærhet av dette.

12.3 Reklame

En anmelder har anledning til å ha reklame på sin bil under deltakelse.
Tillatelsen gis på følgende betingelser:
a) Reklamen skal være fagmessig utført, så vel utforming som innhold
b) Reklamens innhold må være i henhold til norsk lov
c) Reklamen kan plasseres hvor som helst på karosseriet, med unntak av plassene der startnummer skal sitte.
d) Reklamen skal være så godt festet til karosseriet at den ikke kan løsne under trening eller konkurranse. Provisoriske festeanordninger som snorer, tape eller liknende er forbudt. Så vel reklamen som karosseri og lakkering skal være vedlikeholdt.
e) Reklameplassering på vindus ruter.
Reklame i frontrute er tillatt med streamer i øvre del av ruten og et felt på 30 x 50 på motsatt side av førersiden. Disse må ikke hindre førerens sikt.
Reklame på bakrute er fritt.
Reklame på bakre side ruter er tillatt
f) Anmeldere og/eller førere som ikke oppfyller ovenstående bestemmelser, kan av løpsledelsen i samråd med juryen nektes start.
g) For registrering av reklame betales en fastsatt engangsavgift til NBF. Skifter bilen eier opphører reklameretten, og retten kan ikke overføres til en annen bil.

Arrangørens reklame.
Arrangøren har rett til å sette reklame på deltakerbilen i samband med startnummer og vindus streamer. Enhver deltaker kan kjøpe seg fri for arrangørens øvrige reklame mot det beløp som er angitt i tilleggsreglene. Dette beløp skal minimum være kr. 500,-. Tilleggsreglene skal inneholde alle opplysninger om arrangørens reklame, art og utforming.

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Drifting-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

7.1 Teknisk reglement Club Drift, kun trening.

Intensjonen med klassen er å slippe til utøvere som ønsker å prøve drifting, uten først å måtte bygge en bil for formålet.
Maks tillatte inngangshastighet 70 km/t.

TILLEMPING AV TEKNISKE REGLEMENT Når du leser det tekniske reglement skal du tenke på følgende: Les teksten og om det ikke er spesielt angitt at noe er tillatt så betyr det at man ikke har tillatt noen form for forandring av det originale. Dette betyr at det som ikke er uttrykkelig angitt, er å betrakte som forbudt
Eventuelle endringer/tillegg til det nasjonale reglementet vil bli offentliggjort på NBFs hjemmeside www.bilsport.no.

1. Bil

Alle serieproduserte biler.
Biler etter vegtrafikkloven skal følge bilens vognkort, dette vil da si at dersom det er gjort endringer fra originalt skal dette være godkjent og påført i vognkortet. Ellers følges nedenstående reglement.

Biler uten skilter skal følge nedenforstående reglement.

2. Motor

Fritt
Fri trimming.
Spjeldaksel skal i sin helhet være påvirket mekanisk.
Spjeldaksel skal være utstyrt med fjær som stenger gasspjeldet ved feil på gassoverføring.
Gjelder ikke dersom bilen eller motorer med ECU kommer med originalt elektronisk styring av gasspjeldet.
Motorens luftinntak får ikke være montert i kupeen.

2.1 Smøring

Tørrsump og oljekjøler får monteres. Oljetanker/oljekjøler får ikke monteres utenfor bilens hovedstruktur om de ikke er beskyttet av en kollisjonssikker konstruksjon. Trykksatte oljeledninger skal ha koblinger av fast type, alt. rillede tilkoblinger med slangeklemmer. Forøvrig fritt.

2.2 Oljeoppsamler

Iht. NSR § 307 J.

2.3 Kjøling

Fritt, men skal monteres innenfor karosseriets begrensninger. Dog ikke inne i kupèen. Gjelder også slanger og rør.

2.4 Støybegrensning/Eksosanlegg

Eksosanlegg iht. (bestemmelser i vegtrafikkloven.)
NSR §307 B Støy maks. 100 dB, målt i henhold til NSR §303.
Ikke tillatt med åpen wastegate. Utslipp fra Wastegate skal føres inn i eksosanlegget, eller føres i eget rør med lyddemper med utslipp nær ordinær eksos.
«Utløpet av eksossystemet skal være maksimum 45 cm over bakken. Det skal være innenfor bilens ytre begrensning, men ikke lengre inn enn 10 cm fra bilens ytre begrensning og bak et vertikalt plan gjennom senter av akselavstand. »

3. Bensinsystem

Drivstoffet skal være av type som er i kommersiell handel (Bensin, E85, Diesel).

3.1

Originaltank kan benyttes på original plass. Originaltank kan fjernes og erstattes av sikkerhetstank. Når originaltank demonteres skal hull som oppstår dekkes med plate av samme tykkelse som originalt gulv eller max 2 mm. Sikkerhetstank av type FIA/FT3 eller FIA/FT3 1999 anbefales.
Driftingkonkurranse punkt 3.2.

4. Drivverk

To og firehjulstrekk er tillatt.

4.1 Girkasse, differensial, clutch, drivaksler

Fritt.

5. Hjuloppheng

Foringer og stag er fritt, men skal benytte karosseriets originale innfestinger.

6. Bremser og hjul

6.1 Bremser

To-krets bremsesystem. Bremser skal dimensjoneres i forhold til bilens motorytelse.
Ellers fritt. ABS kan fjernes.

6.2 Felger

Fritt.

6.3 Dekk

Det skal brukes dekk beregnet for gatebruk med Treadwear fra og med 280, og bredde max 235. Slicks/Semi slicks er ikke tillatt. Dekk som skal benyttes i Trening Drift klassen skal være E eller DOT merket
Ved start av enhver kjøring skal det alltid være synlig hovedmønster i dekkene og det må aldri være fare for at dekkets stålcord kan bli synlig under kjøring.

7. Betjeningshendler

7.1 Pedaler

Fritt.

7.2 Håndbrems

Bilen skal ha fungerende håndbrems. Hydraulisk Håndbrems tillates.

7.3 Girspak

Fritt.

7.4 Ratt

(Fritt). Rattlås skal tas bort. Brukes avtagbart ratt skal låsmekanismen merkes med GUL farge.

8. Karosseri

Bilens karosseri skal være rettet og pent lakkert før hvert stevne. Åpne biler må ha hardtop montert.

8.1 Dører, panser, skjermer og bakluke

Skjermer, skjermbredere og annen styling får monteres og byttes mot tilsvarende i karbonfiber, glassfiberarmert plast eller aluminium. Fordører må være av original type med rørforsterkning inntakt. Ingen letting av fordører er tillatt.

8.2 Støtfanger

Fritt.

8.2.1 Støtfanger support.

Ramme til å holde støtfanger samt støtfangerskinne må ikke stikke lenger ut enn senter av fronthjul, ei lenge frem enn originalt. Ingen skarpe kanter og endene må runde av bakover. Mål på rør firkant eller rundstål, 25mm x 2mm tykkelse.
Rør utover det som er merket blått er tillatt men da i mindre gods og kun for å holde deler på sin plass. Det bør lages et rør og feste inn mot frontrammen skrudd m feks 4 skruer for lettere bytte. Kryssramme i mindre materiale er tiltatt.
Bak kan samme fremgangsmåte brukes men der er det tillat med en større tykkelse for å beskytte fuelcell, drivstoffpumper og batteri. Den må være 30 cm fra ytter rammen som fremme.

8.3 Spoilere

Fritt.

8.4 Ruter

Originale ruter kan anvendes. Frontruten skal være av laminert glass eller polykarbonat plast min. 5 mm tykk. I de resterende ruter er materialet fritt, men rutene skal være gjennomsiktige og i original størrelse.
Soting er tillatt, men fører skal være synlig fra utsiden. Vindusnett er tillatt ref. § 307 C

8.5 Speil

Bilen må ha minimum ett inne speil på original plass for sikt bakover og ett speil utvendig på høyre og vestre dør.

8.6 Tauekroker

Iht.. NSR § 307 Alle biler skal ha tauekroker foran og bak. Disse skal være godt synlige og merket med pil og farge (rød, oransje eller grønn) som står i kontrast med bilen.
Tauekroken må ikke stikke utenfor karosseriets fremste/bakerste del. Tau, wire og lignende er ikke tillatt.

I drifting tillates fiberstropp som tåler belastning på minst 2 x bilens vekt, dette må kunne dokumenteres.

8.7 Sikkerhetsbur

Sikkerhetsbur ihht NSR§ 301.11 er tillatt.

9. Kupé

Reservehjul skal fjernes, ratt og stoler kan byttes. Begge fordører skal ha originale dørtrekk eller slette plater. Løse gjenstander i kupeen må fjernes før kjøring.

10. Elektrisk

Minimum lys som originalt, ellers fritt.

10.1 Batteri

Som originalt eller ihht punkt 3.5 og 3.6 i teknisk reglement drifting konkurranse.

11. Sikkerhetsutstyr

11.1. Sikkerhetsseler

Registrerte biler som originalt eller minimum 4 punkts sele med sentral lås i henhold til NSR § 304.8.

11.2. Stoler

Stol skal ha nakkestøtte, eller iht. § 304.9. I Club Drift gjelder ikke FIAs aldersgrense med hensyn til siste gyldighets dato.

11.3 Brannslukker

Anbefales i henhold til NSR § 304 pkt. 10.

11.4 Bekledning

Heldekkende klær av flammehemmende materiale som bomull eller lignende. Nylon er forbudt.
Hjelm i henhold til §304.1. Kjøredress iht. §304.2 anbefales! Samme bekledning gjelder for passasjer.

12. Reklame

Reklamen skal være fagmessig utført, så vel utforming som innhold.
Reklamens innhold skal være i henhold til norsk lov.
Reklame kan plasseres hvor som helst på karosseriet.

Reklameplassering på vindusruter:
Reklame i frontrute er tillatt med streamer i øvre del av ruten og et felt på 30 x 50 på motsatt side av førersiden. Disse må ikke hindre førerens sikt.
Reklame på bakrute er fritt.
Reklame på bakre side ruter er tillatt.

© 2020 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.