§ 270 Kommunikasjon og kjøredisiplin

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Flaggbruk ved løp på bane i nasjonale løp.

For internasjonale løp er flaggbruken beskrevet i ISR Till.H. Flaggenes betydning er av samme som angitt i pkt.3, men ansvarsforholdet ved bruken av dem kan til en viss grad være noe annerledes. ISR Till.H gjelder i internasjonale løp arrangert i Norge.

1.1. Flagg

Minimum størrelse på flaggene skal være 60×80 cm. Det røde flagget og målflagget skal være 80×100 cm.

Flagg som brukes i trening og konkurranse skal være like og bety det samme.

Svart, svart med oransje skive og svart og hvitt flagg skal vises ubevegelig sammen med sifferkassett med hvit bakgrunn og svarte tall eller fluoriserende tavle (60 x 80 cm). Flagg og nummer kan vises kombinert på èn tavle.

Om disse tre flaggene skal vises andre steder enn ved hovedposten, er avhengig av banens lengde og hastighet på stedet.

1.1.1. Flagg brukt av løpsleder eller assisterende løpsleder eller de oppnevnte funksjonærer.

Startflagg

Vanligvis det nasjonale flagg. Er ikke det mulig, må fargen på det flagget som blir brukt ikke kunne forveksles med noen av de allerede eksisterende flagg. Det må opplyses om flaggets farge i tilleggsreglene. Startsignalet vil bli gitt ved at flagget heves over hodet – dette må ikke skje før alle bilene er i ro – og senkes. Operasjonen må ikke vare lenger enn ti – 10 – sekunder.

Målflagg

Sort og hvitrutet flagg, bevegelig. Løpet er slutt.

Rødt flagg

Skal vises av løpets leder alene. Når løpsleder har vist rødt flagg, skal samtlige flaggposter også vise rødt flagg. Det betyr at alle deltakerne umiddelbart skal slutte å kjøre løp og fortsette til depot eller det sted som er foreskrevet i tilleggsreglene. De skal hele tiden utvise den største forsiktighet og være innstilt på å stoppe helt om nødvendig. Rødt flagg vises ved tyvstart i rallycross, bilcross og crosskart. Det kan også brukes for å stenge banen.

Svart flagg med oransje skive (40 cm i diameter)

Det viser at innehaveren av bilen med samme nummer har tekniske problemer som kan skade føreren av bilen eller andre førere, og at føreren skal stoppe i banedepot ved neste passering. I rallycross, bilcross og crosskart skal føreren stoppe i parkeringsdepotet. Blir flagget vist i siste runde, og innkjøring til depot først er mulig etter målpassering, skal deltakeren ha den plassering han har ved målgang.

Straks avgjørelsen om å stoppe er fattet, skal vedkommende team informeres.

Beslutning om bruk av teknisk svart flagg kan av løpsleder delegeres til teknisk kontrollør.

Svart og hvitt flagg delt diagonalt

Er en advarsel til fører av gjeldende bil for usportslig kjøring/oppførsel.

Flagget vises kun en gang.

1.1.2 Flagg besluttet av juryen

Svart flagg

Beslutningen om å vise flagget vil i enkelte grener bli tatt av løpsleder.  Se spesialreglementene. Forteller føreren av bilen med gjeldende nummer at føreren må stoppe i banedepot ved neste passering.

I rallycross, bilcross og crosskart skal føreren stoppe i parkeringsdepotet. I finaler på angitt sted.

1.1.3 Flagg benyttet på flaggpostene/observasjonspostene

Flagg som blir vist av flaggvaktene kan vises stille eller bevegelig. Bevegelig flagg forsterker eller fremhever flaggenes basismening.

Gult flagg

Faresignal. Skal alltid vises bevegelig.

1 bevegelig flagg:

Reduser farten. Forbikjøring forbudt. Vær forberedt på å endre spor om nødvendig. Det er en hindring ved siden av eller i banen.

2 bevegelige flagg:

Reduser farten. Forbikjøring forbudt. Vær forberedt på å endre spor om nødvendig eller å stoppe. Hele- eller deler av banen er blokkert.

Forbikjøring er først tillatt etter passering av grønt flagg på neste post

Gult flagg vil kun bli vist på posten i forkant av sonen hvor faren befinner seg.

Det er funksjonærenes oppgave å vurdere signalgiving i enhver situasjon. Denne skal være best mulig tilpasset situasjonen.

Spesielle regler for rallycross, crosskart og bilcross

Det gule flagget skal kun vises på den flaggposten der ulykken/hindringen er. Prosedyren som er beskrevet ovenfor skal ikke følges. Forbikjøring er forbudt inntil hindringen er passert. Grønt flagg skal ikke vises i denne situasjonen. Dersom hindringen ikke står i hovedsporet og ikke er til direkte fare kan gulflaggsonen oppheves/gult flagg taes inn etter 2 runder for denne hindringen. Dersom det kommer en ny hindring i samme sone må flagget vises på nytt.

Spesielle regler for racing:

Beste rundetider satt under gult flagg vil bli strøket, da farten alltid skal reduseres i sonen hvor gult flagg vises. Gjelder både tidkjøring og løp.

Gult flagg med røde striper

Flagget betyr nedsatt friksjon og informerer førerne om at friksjonen er nedsatt i den flaggseksjonen der flagget blir vist. Flagget vises mest ved oljesøl på banen, men kan også brukes til å informere førerne om vannplaning eller til å advare førerne om lokal regnbyge som omdanner tørr overflate til våt bane. Brukes flagget for å informere om regnbyge, skal dette vises sammen med hånd som peker mot himmelen. Flagget vises i fire – 4 – runder eller inntil overflaten igjen er normal. Det er ikke nødvendig for påfølgende flaggpost å vise grønt flagg.

Etter vanning av baner med grusdekke kan flagget vises på startplaten til samtlige startende i de tre første heatene etter vanning. Juryen kan bestemme at flagget skal vises til flere heat.

Grønt flagg

Banen er klar. Flagget brukes ved opphør av den flaggsonen som har vist gult flagg, av løpets leder ved klarering av banen, start av oppvarmingsomgang eller ved start av trening.

Hvitt flagg

Saktegående kjøretøy på banen. Flagget forteller førerne at de er i ferd med å kjøre forbi et kjøretøy som kjører betraktelig saktere enn konkurransefarten. Det hvite flagget skal vises når en servicebil, ambulanse, kranbil eller liknende oppholder seg i banen. Det hvite flagget skal også vises når en deltaker beveger seg på banen med meget redusert fart. Flagget skal alltid vises i to flaggseksjoner. Bevegelig i den seksjon der det saktegående kjøretøyet befinner seg og stille i den foranliggende flaggseksjonen som et forvarsel. Når kjøretøyet forlater flaggsonen, skal flagget vises ubevegelig inntil kjøretøyet har forlatt neste flaggsone. Før servicebil sendes ut på banen, må løpsleder eller sikkerhetssjef forvisse seg om at postmannskapene kjenner prosedyren.

Stopper servicebilen skal hvitt flagg øyeblikkelig erstattes av gult flagg.

Grønt flagg med gult diagonalt kors

Dette flagget viser feil start og vises kun nasjonalt i karting.

Lys blått flagg

“Forbikjøringssignal”.

Flagget informerer føreren om at han er i ferd med å bli forbikjørt av en eller flere hurtigere biler. Bevegelig blått flagg betyr at en annen fører ligger meget tett bak eller at en bil nærmer seg med meget stor fart.

Ubevegelig flagg vises når den hurtigere føreren er på en viss avstand og at forbikjøringen først vil finne sted i den påfølgende flaggseksjon.

Det er ikke nødvendig å vise blått flagg:

– i første runde, da det er naturlig at bilene ligger tett sammen

– når to eller flere like hurtige biler ligger side om side gjennom flere runder

– når en fører er klar over at han vil bli forbikjørt og selv viser dette ved tegn eller annen oppførsel

– når det vises gult flagg i en flaggseksjon

Det er imidlertid nødvendig å vise blått flagg:

– i tilfelle tydelig sperring

– når den bilen som kjører senest er i ferd med å bli tatt igjen med en runde

– når en hurtigere bil er i ferd med å arbeide seg opp etter en dårlig start eller etter å ha vært i banedepot.

På tørr bane skal flagget brukes med måtehold. Er banen våt og dette medfører vanskeligheter, spesielt for racerbiler med hensyn til sikten, skal flagg brukes som en advarsel.

Andre signaler

En transportabel brannslukker kan fortelle en fører om at det er brann i bilen hans.

1.2. Lyssignaler

Når lyssignaler kompletterer flaggsignaler, må de være i overensstemmelse med spesifiserte

regler utarbeidet av NBF.

Lyssignalene blir å forstå slik:

– ett blinkende gult lys samme som et bevegelig flagg.

– to blinkende gule lys samme som to bevegelige flagg.

– grønt lys samme som grønt flagg.

– rødt lys samme som rødt flagg. Kan kun vises på løpsleders ordre.

Alle flaggpostene må stå i innbyrdes radiokontakt med den som er foran og den som kommer etter. Dette for å fungere effektivt ved “gult flagg”. Gjelder ikke Formel-K.

Arrangører av nattløp skal forsikre seg om at hver post har gult signallys. Om natten – og kun om natten kan gult lys varsle om glatt bane. Det gul/rød stripede flagget skal dog vises samtidig.

2. Kjøredisiplin

2.1 Forbikjøring.

a) Under et løp kan fører som ikke har medkonkurrenter i nærheten bruke hele banebredden. Straks en fører blir tatt igjen med en runde, skal han ved første mulighet la den raskere bilen passere. Hvis føreren som blir innhentet øyensynlig unnlater å gjøre full bruk av sine speil, skal flaggpostene gi varsel ved å svinge det blå flagget for å indikere at en raskere fører vil forbi. Enhver fører som ikke etterkommer varsling med blått flagg, skal rapporteres til juryen.

b) Forbikjøring, basert på situasjonen, kan foretas enten til høyre eller til venstre. En fører kan ikke med hensikt forlate banen uten grunn. Kjøring som hindrer andre førere, slik som mer enn en kursendring for å forsvare posisjonen, er forbudt. Det samme gjelder overlagt pressing av en bil utover banens kanter og andre unormale kursendringer. Førere som fremstår å ha brutt disse reglene, vil bli rapportert til juryen.

c) Førerne skal alltid bruke banen. For å unngå tvil:

  • de hvite stripene langs banen er ansett som del av banen mens kerbs ikke er det
  • en bil vil bli ansett som å ha forlatt banen dersom ingen del av bilen er i kontakt med banen

Skulle en bil av en eller annen grunn ha forlatt banen, kan føreren kjøre innpå igjen.  Dette kan kun gjøres når det er sikkert, og uten å ha noen fordel.

d) Gjentakende alvorlige feil, eller tilsynelatende manglende kontroll over bilen (slik som å kjøre av banen), skal rapporteres til juryen og kan medføre straff opp til utelukkelse for den eller de førere det gjelder.

2.2. Deltakerbils stans under løp

a) Blir en fører nødt til å stanse bilen, enten frivillig eller av en annen grunn, må bilen bli tatt ut av banen så raskt som mulig slik at den ikke skaper faremomenter eller hindrer en normal gjennomføring av løpet. Hvis føreren selv ikke makter å fjerne bilen fra en potensielt farlig situasjon, er det baneovervåkernes eller andre funksjonærers plikt å hjelpe ham. Hvis føreren i et slikt tilfelle lykkes i å få bilen i gang igjen uten noen ytre hjelp og han kommer med i løpet igjen uten å bryte reglene og uten å tjene noe på den forutgående flyttingen av bilen til en tryggere posisjon, skal han ikke utelukkes fra løpet.

b) Enhver reparasjon av bil foretatt på banen må bare bli utført av føreren selv ved hjelp av verktøy og reservedeler som har medfulgt bilen.

c) Enhver påfylling på selve banen er forbudt og vil medføre øyeblikkelig utelukkelse.

d) Utenom føreren og i unntakstilfelle den kompetente funksjonær kan ingen røre en stanset deltakerbil. Brudd på denne bestemmelsen kan medføre utelukkelse av bilen.

e) Det er ikke tillatt å dytte en bil langs banen eller over mållinjen. Det vil medføre øyeblikkelig utelukkelse.

f) Enhver bil som blir forlatt på banen selv om det bare er midlertidig og uansett grunn eller varighet, skal betraktes som trukket fra løpet.

2.3. Innkjøring til banedepot:

a) Den såkalte nedbremsingssonen er en del av banedepotarealet.

b) Under trening og løp skal innkjøringen til banedepot bare foregå gjennom denne sonen. Brudd på denne bestemmelsen medfører utelukkelse.

c) Enhver fører som akter å forlate banen eller kjøre inn i banedepot, skal i god tid gi signal om dette og forsikre seg om at det kan skje på en trygg måte.

d) Bare i tilfelle av “force majeure” (etter vurdering av juryen) er det tillatt å krysse begrensningslinjen mellom nedbremsingssonen og selve banen.

e) hastighet i banedepot skal være 40 km/t.

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.